ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ : ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ - ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ

PDF version

ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (CanNor) ᐱᔪᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ.

ᕿᒥᕐᕈᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑲᑎᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓕᕆᓚᐅᓐᖏᓂᕐᓂᑦ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑏᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᔫᑎᒋᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᕗᖓ cannor.operations.cannor@canada.ca ᓯᕗᓂᖓᓂ 11:59 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ (ᐸᓯᕕᒃ ᓯᕿᖑᔭᖓ) ᒫᔾᔨ 31-ᕈᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓐᓂ, 2021 ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᑦ (CanNor) ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐅᔭᐅᖅᑐᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒻᒥᑦ.

ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ

ᑭᓲᒻᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑏᑦ?

ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᔪᑦ ᒪᑐᐃᖓᓪᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᓯᐅᒐᓱᐊᓐᖏᑦᑐᓄᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓂᓪᓗ, ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔪᓄᑦ ᐊᑯᓐᓈᕿᔪᓄᓪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ. (SME). ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑎᒍᓯᒍᓐᓇᕐᖓᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓂᕿᔅᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᑕ ᐋᕿᒃᓯᒪᓂᖓ
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᕐᓅᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᑕ ᐋᕿᒃᓯᒪᓂᖓ
 • ᓴᖅᑭᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ
 • ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓗᑎᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᑦ
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑦ
  • ᓄᑖᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ
  • ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ
 • ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᖓᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᓂᐊᖅᑐᓂᒃ
  • ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᓪᓗ
  • ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᒻᒪᓐᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓪᓗ
  • ᐊᖏᓂᖅᓴᕈᕐᓗᒋᑦ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᖏᑦ
 • ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ
  • ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
  • ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᐊᑦᑐᐃᓂᖏᑦ
  • ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓂᖓ

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᔪᖅ ᒪᕐᕉᓕᖅᑲᖓᒻᒪᑦ

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᖓ: ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᕙᑎᕗᑦ

ᐊᐃᑉᐸᖓ: ᐱᓕᕆᐊᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᐊᕐᓂᖓ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᖓᓪᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ.

ᑕᒫᓂᖃᐃ ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕗᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᑎᖓᓐᓂ (ᑎᑭᓪᓗᒍ $250,000 ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ).

ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᖅᑑᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ (ᑎᑭᓪᓗᒍ $1ᒥᓕᐊᓐ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ).

ᑳᓄᐊ (CanNor) ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐃᑦ
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᕐᓅᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑳᓄᐊ (CanNor) ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐃᑦ
 • ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑏᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᑦ
  • ᒪᑐᕕᔅᓴᖓ ᒫᔾᔨ 31, 2021
  • ᑎᑭᓪᓗᒍ $250,000 ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ
 • ᑕᒫᓂᖃᐃ 8 ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ
  • ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᐱᒋᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ
  • ᖃᐅᔨᓵᔅᓴᖏᑦ
  • ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
  • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓵᔅᓴᖏᑦ
  • ᐆᑦᑐᖅᑕᐅᔪᒫᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᕙᑎᓅᖓᔪᑦ
  • ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓴᖅᑭᔮᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓄᑦ
 • ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓂ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᒃ ᓴᖅᑭᖅᑐᖅ
  • ᕕᕝᕗᐊᕆ 2023
  • ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐱᖓᓱᑦ (3) ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓵᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᓃᓐᖓᖅᑐᓂᒃ
  • ᑎᑭᒍᓐᓇᖅᑐᖅ 1−ᒥᓕᐊᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ
 • ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐱᖓᓱᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑎᑦ
  • ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᐆᑦᑑᑏᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑎᑦ
  • ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ
  • ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᐆᑦᑐᕋᖅᑕᑦ, ᖃᐅᔨᓴᑦᑕᐅᖅᑎᐊᖅᑐᑦ
 • ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
  • 2023

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑐᐊᕆᐊᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓂᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑎᑦ:

ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᑳᓄᐊᒧᑦ (CanNor) ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᒋᐊᓖᓪᓗ ᐅᕙᓃᑦᑐᑦ CanNor's programs and services page.

1. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᕆᐊᓕᖏᑦ

1.1 ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᔭᕆᐊᓖᑦ:

 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᐅᒐᓱᐊᓐᖏᓪᓗᑎᑦ
 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ/ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
 • ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᑦ
 • ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ
 • ᒥᑭᔪᑦ ᐊᑯᓐᓈᕿᔪᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᑦ (SME)

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᔫᑳᒥᓘᓐᓃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓚᖓᓐᓂᒥᐅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ.

ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ ᓂᕿᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

1.2 ᐊᖏᓂᖅᐹᖏᓐᓂ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᖓᓐᓂ ᐊᖏᓂᖅᐹᕐᓂᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ (ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᐅᒐᓱᐊᓐᖏᑦᑐᓄᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄ) $250,000−ᖑᔪᖅ.

ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᐅᒐᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᑭᔪᓄᑦ ᐊᑯᓐᓈᕿᔪᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ (SME) ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ $100,000−ᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᒋᐊᑐᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ $250,000 ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ.

2. ᐊᔅᓱᕉᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᒋᐊᓖᑦ

2.1 ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᒋᐊᓖᑦ

ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᒋᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᖃᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᓯᓚᖓ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ, ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ, ᑲᒪᓗᑎᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓅᖓᔪᓂᒃ:

 • ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᓂᑦ\ᓂᕿᔅᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ
 • ᓂᕿᓕᕆᓂᖅ
 • ᓂᕿᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ/ᑐᔫᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ

ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓛᖅᑐᑦ.

2.2 ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑐᑭᖏᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑕᐅᔪᔅᓴᐃᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ

ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᓂᑦ: ᐱᕈᖅᓯᐊᑦ, ᐊᒥᓱᕈᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ, ᑲᒪᒋᔭᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ, ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓂᖏᑦ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓂᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ: ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᒥᓱᕈᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓃᓐᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓂᕿᔅᓴᓂᒃ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑐᕌᖓᓗᒋᑦ.

ᓂᕿᔅᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ: ᐆᒪᔪᖅᓯᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᓂᕿᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᔪᓂᒃ; ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᓪᓕᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿᔅᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑐᕌᖓᓗᒋᑦ.

ᓂᕿᓕᕆᓂᖅ: ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᓃᑦ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᓪᓗ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓂᕿᔅᓴᓕᐊᖑᓗᑎᑦ; ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᒥᑦ ᓂᕿᓕᕆᕕᔅᓴᒥᑦ ᐱᓇᓱᓪᓗᑎᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑐᕌᖓᓗᒋᑦ.

ᓂᕿᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ/ᑐᔫᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ: ᓄᑦᑕᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓂᖀᑦ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓂᕿᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ; ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕐᓂᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓪᓗᐊᓗᒻᒨᖓᔪᓂᒃ ᓂᕿᓂᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᕕᓐᓂᒃ/ᐅᓯᑲᑦᑕᖅᑕᐃᓂᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᑐᕌᖓᓗᒋᑦ.

ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ: ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᓐᓇᕐᖓᑕ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑎᒍᓯᕙᓪᓕᐊᓗᑎᑦ ᐱᑕᖃᕇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ (ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ) ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑕᓂᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.

2.3 ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᓈᒻᒪᒃᑲᓗᐊᖅᑲᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐅᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᓂᐊᖅᑲᑎᑦ:

 • ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᕙ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᓴᖅᑮᕙ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑕᖃᕐᓂᐊᖅᑲᑦ)?
 • ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᖏᓪᓕᕚᓪᓕᑎᑦᑎᕙ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᑎᑦᑎᕙ ᐱᑕᖃᕇᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᓪᓕᕚᓪᓕᑎᑦᑎᕙᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᓴᖅᑮᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐊᓯᕙᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ, ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᒍᓇᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐋᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ, ᑐᖅᑯᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᐃᓄᓕᑕᕐᓂᑦ?

ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ ᑭᐅᓐᓂᕈᕕᑦ "ᐋᒡᒐ", ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᓯᐊᓄᖔᖅ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᑐᕌᖓᖔᖅᐸᓪᓚᐃᔪᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓄᑦ (CanNor).

3. ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ

3.1 ᓂᕈᐊᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ

ᓂᕈᐊᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂᖃᐃ ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᖓᓐᓂ ᑳᓄᐊᒃᑯᑦ (CanNor) ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᐅᔪᒥᑦ.

ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᓕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ.

ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓗᑎᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓚᕆᓐᓂᐊᖅᑲᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓅᕈᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᔅᓱᕉᑎᔅᓴᓅᖓᔪᓂᒃ.

ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᒪᖔᑕ, ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕕᐅᓗᑎᒃ.

3.2 ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᐅᔪᖅ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ.

ᓂᕈᐊᕋᓴᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ

 • ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓪᓚᕆᓐᓂᐊᖅᑲ ᒥᑭᓪᓕᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓂᕿᔅᓴᑭᑦᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿᔅᓴᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑲᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ? ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᓂᕿᔅᓴᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ.
 • ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᓱᐃᕙᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ (ᓲᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᓂᒃ ᓯᓚᖓᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ)?
 • ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᓚᖅ? ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᑎᑦᑎᕙ (ᓱᓇᒃᑯᑖᕐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᓪᓘᓐᓃᑦ), ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᓂᒃ, ᓄᑖᕐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑲᑦ?
 • ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑑᔮᖅᑲᑦ ᐱᕕᔅᓴᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ? ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕇᖅᑲᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑲ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓄᑦ?
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᕙᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ, ᑕᕝᕗᖓᓪᓚᕆᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓚᕆᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕙᑦ?
 • ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᑐᔅᓯᕌᖑᔪᖅ ᐊᔾᔨᖓᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᓄᓇᓕᓐᓄ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖏᓐᓂ?
 • ᑐᔅᓯᕈᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒥᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᒍᓇᕋᔭᖅᑲ? (ᓲᕐᓗ ᐊᑐᓕᒻᒪᔅᓯᒪᕙ, ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᒍᑦ ᑲᒪᒍᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑲ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑲ ᐊᓯᖏᓐᓂ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᓪᓗ ᐊᑐᕋᔅᓴᓂᒃ ᐊᑐᕈᓇᖅᑲ)
 • ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᓈᒻᒪᓐᓂᐊᖅᑑᔮᖅᑲᑦ ᐱᔭᕇᕋᓱᐊᕐᓂᐊᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖓ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ?

3.3 ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᖏᑦ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ

ᐱᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ, ᑳᓄᐊᒃᑯᑦ (CanNor) ᐊᓪᓚᕕᖓᓐᓂ ᐅᖄᓚᕕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᑲᓂᕐᓂᑦ ᐱᔪᒪᓐᓂᖅᑲᑕ.

3.4 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑏᑦ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ – ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ

ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᓄᑦ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᖓᓐᓂ ᑐᓂᓯᖁᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓈᒪᔪᓂᒃ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᒧᑦ: ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓂ 2023−ᒥᑦ. ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕋᕙᖅᑐᑎᑦ ᐃᓱᖃᖅᑐᒥᑦ ᐊᐃᑉᐸᖓᓃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ $1−ᒥᓕᐊᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᐊᑐᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐱᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ.

4. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᕗᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓄᑦ

ᑲᒪᒋᐊᓖᑦ ᑐᔅᓯᕋᓯᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᐊᔪᕐᓇᓐᖏᑐᐊᖅᑲᑦ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᔅᓴᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᒥᒃ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᕈᑏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ ᐃᓗᓕᖃᕆᐊᓖᑦ:

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᑐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᓪᓗ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐱᔭᕇᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑕᑎᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑏᑦ ᒪᓕᒃᑯᕕᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑎᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓅᖓᔪᑦ.

ᑐᖅᑯᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᑎᑦ, ᑐᓂᓯᓚᐅᓐᖏᓂᕐᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓄᑦ (CanNor).

ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᑦ

ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᖓ: ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑎᖓ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔫᑉ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᑎᒥᐅᔪᕐᓘᓐᓃᑦ. ᐊᔾᔨᒋᓐᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔭᖓ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖓᑕ ᐊᑎᖓ (ᓲᕐᓗ ᒪᓕᒐᖅᓯᑎᒍᑦ 123456 Northern Ltd−ᖑᓪᓗᓂ), ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖓ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓅᖓᔪᖅ ᐃᒪᐃᑦᑑᓪᓗᓂ ABC Moving Services).

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ: ᓇᐃᑦᑐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ, ᓇᓗᓇᕋᓱᓐᖏᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᓂᓗ ᐊᑎᖓᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒥ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᒥ. ᖃᓄᐃᑦᑑᒻᒪᖔᕐᓗ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᐃᑦ ᐊᑎᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ (ᓲᕐᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᕿᔅᓴᑭᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑏᑦ, ᐱᐅᓯᕚᓪᓗᖁᓗᒋᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᕐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ, ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ).

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᑉ ᐊᑎᖓ: ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒻᒥᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑖᓐᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᐅᖅᑳᖏᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᐅᑉ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᓂᑦ.

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ: ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑉ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ.

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ: ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖅᑳᕋᔭᖅᑐᖅ (ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓅᖓᓐᖏᑦᑐᒥᑦ).

ᑐᔅᓯᕋᖅᑑᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᑕ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓ 9−ᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒃᓰᔭᕈᑎᒃᑯᓐᓂ. ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ.

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᑐᔅᓯᕋᖓ:: ᑖᒃᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑕ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎ ᐱᔪᓐᓇᕋᔭᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑕᐅᔪᑦ.

 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ
 • Hᐊᒻᒪᓚᒃᑯᑦ
 • ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ
 • ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑭᓖᓪᓘᓐᓃᑦ
 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᓐᖏᑦᑐᑦ
 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑏᑦ
 • ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ/ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ
 • ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ/ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ
 • ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᐅᔪᖅ

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓪᓗ: ᓇᐃᑦᑐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᖓᓐᓂ ᐱᔭᔅᓴᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔫᑉ.

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᑉ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᖅ

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᓇᒦᓐᓂᖓ (ᓄᓇᓕᒃ): ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐊᑎᖓ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᓄᓇᓖᓪᓗᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓂ ᑕᐃᑲᓂ. ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓃᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ (ᓲᕐᓗ 7−ᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ). ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓃᓐᖔᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓂ ᑲᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓇᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑖ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒥ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑖ.

ᐱᒋᐊᕐᕕᔅᓴᖓ ᐅᓪᓗᖓ ᐃᓱᓕᕝᕕᔅᓴᖓᓪᓗ: ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓ ᐃᓱᓕᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓪᓗ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᑭᓐᓂ ᒥᔅᓴᐅᓴᓪᓗᒋᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᔅᓴᖓᓐᓂ ᐃᓱᓕᕝᕕᔅᓴᖓᓐᓄᑦ.

ᐊᔅᓱᕉᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ: ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑕᑯᓐᓇᓂᖅᓴᐅᒻᒪᑦ ᓂᕿᔅᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ "ᐊᓯᐊ" ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᑦᑕᓕᖅᑲᑦ ᖃᓄᖅ ᓂᕿᔅᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᒨᖓᒐᔭᕐᒪᖔᑕ.

ᖃᓄᐃᑦᑑᒻᒪᑕ ᓂᕿᔅᓴᑭᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐊᔅᓱᕉᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᐊᓖᑦ? ᐅᓂᒃᑳᕆᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓂᕿᔅᓴᖃᕐᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐊᔅᓱᕉᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᒐᔭᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓯᓐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᒐᔭᕐᖓᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᒥᒃ: ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒐᔭᕐᒪᖔᖅ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐆᑦᑐᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᐅᔪᓂᒃ. ᐆᑦᑑᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᕆᔭᕐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᑉᐸᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᑦ: ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᑦ, ᑭᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑖ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑐᖅᑲᐅᓂᖏᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖏᓪᓗ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᓅᖓᔪᓄᓪᓗ ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ, ᐆᑦᑐᕋᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ.

ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑲᑦ ᐃᓪᓗᖃᑎᒌᓐᓄᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓗ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ? ᓱᒻᒪᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑲᑦ? ᐅᓂᒃᑳᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑲᔪᓯᓂᖓᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᑎᒌᓐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓐᓂ. ᑐᔅᓯᕌᓂᔭᕐᓂᑦ ᑭᓱᖏᓐᓂ, ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᕇᖅᑲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᑦ ᐱᑕᖃᕇᖅᑲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᒥᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᒥᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᒥᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐃᑲᔫᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕋᔭᕐᒪᖔᖅ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᓄᑖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓕᒍᓐᓇᕐᖓᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ: ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᓱᒻᒪᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓂ. ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑲᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᖓᓐᓂ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ ᐅᖓᓯᓐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᒥᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᓱᒻᒪᓪᓗ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᒻᒪᖔᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖏᓐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᒐᓛᒍᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᒐᔭᖅᑐᖅ (ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒥᓪᓘᓐᓃᑦ) ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒐᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ: ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᕐᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒨᖓᔪᓂᒃ (ᓂᕿᓅᖓᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓂᒃ), ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᓴᓇᓯᒪᓂᖏᓐᓄᓂ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓖᕐᓂᖏᓐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᖃᖓᒃᑰᒐᔭᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ:

ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᖓᒃᑰᒐᔭᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᐱᔭᕇᕐᕕᔅᓴᖓᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ. ᐊᑐᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᓐᓂ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᓘᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐱᕙᕇᕐᕕᔅᓴᖏᓐᓂ (ᑕᖅᑭᖓ/ᐊᕐᕌᒍᖓ) ᖃᓄᕐᓗ ᐱᔭᕇᖅᑐᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᐊᕐᒪᖔᖅ.

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ, ᖃᓄᕐ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᖅᑭᓯ ᐱᔭᕇᕈᔅᓯᐅ ᐊᐃᑉᐸᖓ ᐱᓕᕆᔅᓴᖅ? ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᕇᖅᑲᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᔭᕐᒪᖔᑕᓴ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑲᔪᓯᓗᑎᑦ ᐊᐃᑉᐸᖓᓐᓄᑦ (ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓᓐᓂ). ᐅᖃᕐᓗᑎᓪᓗ ᑭᓱᑦ ᑭᒃᑯᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕋᔭᕐᒪᖔᑕ, ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕋᔭᕐᒪᖔᑕ (ᑕᕝᕙᑦᑕᐅᑎᒋ, ᕿᓚᒥᕈᓗᒃ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᒃᑲᓂᕐᓘᓐᓃᑦ). ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕋᓱᓪᓗᒋᑦ.

ᓲᕐᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᖏᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓱᖃᓐᖏᑦᑐᑦ, ᐅᑯᓂᖓᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ:

 • ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑲᑕ ᓂᖀᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᕕᖏᑦ ᐃᓪᓗᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ;
 • ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᓂᕿᔅᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᒥᓪᓘᓐᓃᑦ;
 • ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑐᓂᖅᑲᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ;
 • ᑎᒍᔭᕐᓂᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᑦ ᓂᖀᑦ ᐃᓪᓗᖃᑎᒌᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ; ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ
 • ᖃᐅᔨᒪᓕᒃᑲᓂᕐᓗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐸᕐᓇᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᓂᖀᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ, ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓐᓂᑦ, ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᓱᐃᔪᓂᒃ: ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ (ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒎᓐᖏᑦᑐᖅ). ᐊᑑᑎᖃᖅᑲᑦ, ᐅᓂᒃᑳᕐᓗᑎᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᖅᑕᐅᒐᔪᓐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ.

ᒥᔅᓴᐅᓴᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕐᕕᖏᓪᓗ

ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ: ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ (ᖃᓂᓐᓂᖅᐹᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᓐᓅᖓᓗᒋᑦ).

ᑐᔅᓯᕌᖏᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᓂ (CanNor): ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᑐᔅᓯᕌᑦ ᑳᓄᐊᒥᑦ (CanNor) (ᖃᓂᓐᓂᖅᐹᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᓐᓅᖓᓗᒋᑦ). ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐅᖓᑖᓅᕈᓐᓇᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓅᖅᑎᑦᑕᐃᓕᒪᑎᓪᓗᒍ.

ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᑦ: ᐱᓕᕆᐊᑉ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᕐᒥᓗᒋᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ ᑕᐃᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐃᓚᒍᑕᖏᑦ A ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᒋᑦ. ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᓐᓂᒃ ᐱᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ: ᓇᑭᓐᖔᕐᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑏᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒋᐊᓖᑦ ᐊᑭᓕᒫᕆᒐᔭᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓄ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓅᖓᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᑕᑭᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒎᓐᓄᒃ ᒪᕐᕉᓐᓄᒃ.

ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖅᑲᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᒫᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑲᑎᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓂ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ. ᐱᖃᐅᓯᔾᔨᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ "ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ" ᑐᓂᕐᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᓂᒃ.

ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖏᑦ

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂ (ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓐᓄᑦ) ᑮᓇᐅᔭᐅᒐᓗᐊᖅᑲᑕ ᑮᓇᐅᔭᐅᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑲᑕᓗ. ᑕᐃᑲᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᒎᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓇᓗᓇᐃᕆᐊᓖᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖅᑲᑕ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ.

 • ᑳᓄᐊ (CanNor): ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᑦᑐᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᒪᖓᑕ ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓂ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ ᐊᒥᓱᓂᖅᓴᓂ ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᑦ (ᓲᕐᓗ ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᐊᑦᑎᓂᖅᓴᓂᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓂ ᐊᔾᔨᐸᓗᒋᑉᐸᒋᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ).
 • ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ: ᐊᑭᖏᓐᓂ ᑐᓂᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓅᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᔅᓯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᑦ. ᐱᖃᓯᐅᑎᓐᖏᑦᑐᑦ ᑐᓐᖓᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ (ᑮᓇᐅᔭᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᒪᑯᐊ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᖏᓪᓗ) ᐱᓕᕆᐊᒨᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.
 • ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᑦ: ᑖᑯᐊ ᐊᑭᖏᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ. ᐱᖃᓯᐅᑎᓐᖏᑦᑐᑦ ᑐᓂᕐᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᖅ ᐃᓚᖓᓐᓃᑉᐸᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.
 • ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ: ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᓐᓂᒃ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ. ᑕᐃᑲᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑕᐅᑎᒋᔭᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ. ᐱᖃᓯᐅᑎᓐᖏᓪᓗᒋᑦ ᑐᓐᖓᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒨᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.

ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ: ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᑦ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐱᔭᐅᔪᓕᒫᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᒫᑦ ᐊᑭᖏᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᕐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑎᓂᒃ.

ᐊᑐᓂ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᒋᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᖏᑦ (ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑏᑦ), ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᑐᔅᓯᕌᖑᔪᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ (ᑐᔅᓯᕋᖅᑑᑉ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔫᑉ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥᑦ). ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖓᓐᓂ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂ.

ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓂ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓂ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑭᖏᑦ ᐸᐃᑉᐹᒨᖅᑲᐃᓂᖏᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ (ᓲᕐᓗ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᕐᓕᐅᕐᓂᖅ, ᑲᑎᒪᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ)
ᐊᑭᑐᔫᑏᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᔪᑦ ᐊᐅᓚᐅᑏᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓪᓗ, ᐃᓪᓗᐊᓗᐃᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᓂᕐᓗ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓕᓐᓂᒃ
ᑳᓐᑐᓛᑦ/ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓐᓄᓪᓗ ᐊᑮᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᒥᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓐᖏᑦᑐᓄᑦ (ᓲᕐᓗ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ, ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ, ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᖅ, ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔩ) ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ; ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ RFP−ᓂᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᖅᑲᑕ
ᖃᓄᐃᓘᕈᓘᔭᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ/ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᒃᑯᑦ, ᒧᒥᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ
ᐃᓪᓗᖁᑎᓄᑦ ᓱᓇᒃᑯᑕᕐᓂᓪᓗ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓂ ᓱᓇᒃᑯᑖᕐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓂᖅ, ᑲᑎᒪᕕᑦ ᑲᑎᒪᕕᐅᕙᑦᑐᓪᓗ ᐃᓪᓗᕈᓰᑦ.
ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐅᓯᔭᐅᓂᖏᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑰᕈᑏᑦ, ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᐋᑦᑎᔾᔪᑎᓄᓪᓗ
ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᑦ ᐊᑭᓕᐅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓴᖏᑦᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᔭᒐᐃᓯᒪᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓴᓂᕐᒧᑦ. ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᖃᑦᑕᖏᑦᑐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᖃᓯᐅᑎᒋᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ
ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᑲᑎᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓘᖅᑐᓄᓪᓗ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.
ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᖅ ᓚᐃᓴᔅᓰᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓐᓄᓪᓗ ᐃᓚᔅᓴᐃᑦ
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᓐᖓᖓᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ
ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᓐᓄᓪᓗ ᐊᑮᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᕕᓐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᓐᓅᖓᑉᐸᑕ
ᓚᐃᓴᔅᓰᑦ/ᐱᔪᓇᐅᑏᑦ/ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐃᓪᓗᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ
ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐱᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓂ (ᓲᕐᓗ ᐸᐃᑉᐹᕈᔪᐃᑦ, ᐸᐃᑉᐹᒨᕈᑎᓄᑦ ᐃᒪᔅᓴᖏᑦ
ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᑦ, ᐃᑲᕐᕋᔅᓯᐅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗᐃ ᑲᔫᓯᐊᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᔪᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᓪᓗ, ᐅᐸᑉᐸᑦᑐᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᓪᓗ ᐱᕙᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ, ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑐᓂᒃ, ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓘᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᓂᓪᓗ
ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓅᖓᔪᓂᒃ
ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᒪᑯᓄᖓ ᐃᖏᕐᕋᓲᕐᓄᑦ, ᑐᔪᕐᒥᔾᔪᑎᓄᑦ, ᓂᕆᔾᔪᑎᔅᓴᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᓇᒦᒃᑲᔭᕐᓂᖏᑦ ᒥᔅᓴᐅᓴᑦᑕᐅᓂᖏᓪᓗ ᐊᑭᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᑦᑕ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓐᓄᑦ, ᓂᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᔾᔪᑎᓄᓪᓗ.
ᖃᐅᔨᒪᓯᐅᑏᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐊᑮᑦ, ᐅᖄᓚᐅᑎᓄᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᑎᓄᓪᓗ
ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ: ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᒋᐊᖃᕐᖓᑕ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑏᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓂᓪᓗ. ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᑎᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᑳᓄᐊᒥᑦ ᑐᔅᓯᕌᑦ ᐊᔾᔨᒋᒐᓗᐊᕐᒪᖔᒍ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓃᑦᑐᓂᒃ.

ᐃᑲᔪᑏᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᑎᒍᑦ (ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ):

ᑎᑎᕋᖅᑕᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᕐᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᓐᓂᒃ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᓅᖓᔪᓂᒃ.

ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖏᑦ

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᒫᑦ ᐃᓗᓕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ (ᐊᐅᓚᑕᔅᓴᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᓯᓚᒧᑦ, ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑦᑎᒍᑎᔅᓴᐃᑦ) ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᑭᖑᕙᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖏᓪᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐊᑐᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑕᒪᒃᑯᓄᓐᖓᖓᔪᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᒋᓪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐸᕐᓇᓯᒪᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᒥᑭᓪᓕᕚᓪᓕᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐲᔭᕐᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᓴᖅᑭᖁᓇᒋᑦ.

ᐊᔾᔨᐅᖏᓐᓂᖏᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖏᓪᓗ

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᑎᑦᑎᒍᒪᑦᑎᐊᕐᖓᑕ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᓂᓪᓗ ᓴᖅᑮᒍᒪᓪᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓕᒫᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᐅᔪᓄᑦ. ᐊᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒧᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓯ ᑐᑭᖏᓐᓂ ᒪᓕᓐᖏᑉᐸᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᒪᓐᖏᒃᑯᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕐᓂᑦ, ᑎᑎᕋᓐᖏᒍᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑏᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ

ᑎᑎᖅᓯᕕᒋᔭᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐱᔭᕇᑦᑎᐊᕐᓗᒋᓪᓗ. ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᒋᐊᓖᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅᑲᑦ.

ᐱᔭᕆᐊᓕᓪᓚᕆᒃ: ᑎᑎᖅᓯᕕᒋᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ

ᐊᑑᑎᖃᑐᐊᖅᑲᑦ: ᑎᑎᖅᓯᕕᒋᔭᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᔪᓕᒫᑦ

ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐊᑭᓕᔅᓴᖏᑦ: ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ/ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒥᓂᖃᖅᑐᖅ ᐊᑭᓕᔅᓴᖃᖅᑲᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᒃᑲᒪᑖᔅᓯᓂᒃ, ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓂᒃ, ᓂᐅᕐᕈᑎᓂᒃ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᓄᓪᓗ ᐲᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ) ᑖᑯᐊ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖅᑳᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓄᑖᕐᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ.

ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ: ᐱᓕᕆᔅᓴᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ. ᐊᖏᖅᑕᐅᖅᑳᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖅᑲᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ (ᖃᖓᒃᑰᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓂ ᐊᖏᖅᑕᐅᓐᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓐᓂᓪᓗ). ᐸᐃᑉᐹᑲᓐᓂᕐᒥ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐸᐃᑉᐹᕐᓄᑦ.

ᐃᓱᒪᖏᑎᒍᑦ ᐱᖁᑎᖏᑦ
ᑎᑎᖅᓯᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑲᐅᒐᕕᒋᑦ ᐊᖏᖅᑐᒋᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ.

ᐱᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐃᓐᓇᖏᑦ ᐱᖁᑏᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᓕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐱᔪᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᓂᒃ ᑳᓐᓄᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᖏᑦᑐᖅ, ᓂᕿᖅᑕᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ, ᑲᔪᓰᓐᓇᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ, ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᓚᐃᓴᔅᓯᖃᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ, ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᓇᒃᑯᑖᓪᓘᓐᓃᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᒥᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ. ᑳᓄᐊᒃᑯᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᖅᑕᐅᑎᑕᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ, ᑳᓄᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ.

ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓕᒫᑦ ᓄᐊᑕᐅᔪᑦ, ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓂᕐᒨᖓᔪᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᔅᓴᖃᕋᔭᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᕐᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕗᑦ, ᐸᖅᑭᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ, ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᓂᓪᓗ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᓂᓪᓗ.

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᑎᖓ ᑕᐃᒎᓯᖓᓐᓂᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᐅᑉ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᔨᑎᒌᒻᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ. ᐊᑎᓕᐅᕈᓇᕐᓂᖃᓐᖏᑉᐸᑦ ᑲᒻᐸᓂᒥᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᓯ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᑐᓂᓂᐊᕐᓗᒍ ᑐᔅᓯᕋᐅᑏᑦ

ᐅᑯᐊ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓐᓂᒃ.

ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ: ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ – [ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑉ ᐊᑎᖓ]

ᓲᕐᓗ: ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᒧᑦ – ABC ᑎᒥᐅᔪᖅ

ᓇᕿᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐅᖂᑕᓐᖑᐊᕐᒨᕐᓗᒋᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᔨᑎᒌᑦ ᐊᑎᖓᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓯᓐᓄᑦ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐃᓕᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ cannor.operations.cannor@canada.ca, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᓪᓚᕕᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᓪᓚᕕᖓ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-975-3757

ᓄᓇᑦᑎᐊᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓ

ᔨᐊᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-669-2608

ᔫᑳᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓ

ᐅᐃᑦᕼᐅᐊᑦ, ᔫᑳᓐ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-667-3346

ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ:
sasasas